CN Tower, Toronto Cityscape on Lake Ontario

Toronto Cityscape with CN Tower and view of Lake Ontario